Webinar:

Heeft u vanuit uw rol met het onderwerp “verzuim” binnen uw organisatie te maken?

Wilt u weten aan welke knoppen u precies kunt draaien om het beïnvloedbaar deel van het verzuim te beheersen? Om  hier weer grip op te krijgen? En om effectief aan de slag te gaan met het onderwerp: “preventie”?

Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de gratis webinar van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid (www.nkdi.nl) op 9 januari van 16:00-17:00 via teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RjYzk4MjEtNzcyMC00MmQxLTk1M2YtOTVlMzE3NjQ0MDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ce1e7f7-b0dd-4fd9-af45-52f0be792ee8%22%2c%22Oid%22%3a%2295f03114-c826-4f9b-a103-c221369d792a%22%7d

Michiel Ober introduceert in dit live NKDI webinar een integraal model met zeven draaiknoppen om mee aan de slag te gaan.

Deze draaiknoppen symboliseren zeven belangrijke factoren die verzuim in een organisatie beïnvloeden.  U krijgt praktische uitleg over het model en antwoorden op relevante vragen om het verzuim te kunnen verlagen in uw eigen organisatie.

Begin het jaar 2023 goed en kijk mee op maandag 9 januari van 1600 tot 1700 uur!

Opgave is mogelijk via de volgende link:

https://forms.gle/DxLGMjCpsVY9M5Fp7